írásos tájékoztatók, vállalási feltételek

Citrom Autós – Motoros Iskola
/”Kapos 2002” KKT/
Írásos tájékoztató, vállalási feltételek

AM (segédmotor), A1, A1 B-vel, A2A (motorkerékpár), B (személygépkocsi), K (kerti traktor, állati erővel vont jármű)

Érvényes: 2024. február 3.

A képző szerv megnevezése:

Cég: „Kapos 2002” KKT        fantázianév: Citrom Autós – Motoros Iskola

A cég gazdasági formája: közkereseti társaság

Cégb.jegyzékszám:14-03-300380

Adószám:20686978-1-14

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001083

Képzési engedély(ek) száma:SO/KV/NS/A/7/1/2006 illetve ezt módosító DD/KC/NS/A126-2/2008

Számlavezetőnk, számlaszámunk:

MBH Bank Kaposvár

        HU 25      66900083-11010175-00000000

Üzletvezetők, tulajdonosok: Mislai Isvánné és Böröczi Csaba

Iskolavezető: Böröczi Csaba  elérhetősége: T:20/44 23 172 citrom@citromsuli.hu

Iskolatitkár: Mislai Istvánné  Zsuzsa elérhetősége: T: 20/ 9 385 150

Telephely, székhely, ügyfélfogadó, elméleti tanterem: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. 3.em.

Az alapoktatás helyszíne: Kaposvár, Pécsi u. 97/b   tanpálya

Ügyfélfogadás: 8.30 – 12.00    12.30 – 16.30 , pénteken 15.30-ig

Kapcsolat: 82/511-000,   mobil 20/ 9 385-150

www. citromsuli.hu                 citrom@citromsuli.hu

 

Az eredményes felkészülés és vizsgázás érdekében az alábbiakat vállaljuk:

 

 

 1. TANFOLYAMRA  VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

Tanfolyamra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni. 18. életévét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői/gondviselői aláírásra van szükség. A beiratkozáshoz kérjük az alábbi dokumentumokat hozza magával: személyi igazolványlakcímkártya, külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély, legalább 8 általános végzettséget igazoló bizonyítvány (AM nem kell), jogosítvány (ha van), mentességet igazoló okmány(ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt), vizsgaigazolás (ha van), PÁV határozat , ha van (pályaalkalmassági vizsgálat) .

Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb .

   

kategória B AM A1 A2 A
jelentkezhet 16 és fél 13 és fél 15 és fél 17 és fél 23 és fél

A kategóriára (A2+ 2 évvel korábban is.)

  Legalább 8 általános iskolai végzettsége van (kivéve AM kategória, itt írni, olvasni kell tudni).

 Iskolai végzettséget igazolhatja fénymásolat hitelesített  példányával közjegyző, vagy az eredeti bizonyítványt bemutatva a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV). Vagy a kiállító iskola hitelesíti a fénymásolatot. Személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím van bejegyezve (vizsgaközpontnak be kell mutatni a személyit)

 Külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél esetében: eredeti okmány és annak hiteles fordítása

( csak az Országos Fordító Iroda fordítása fogadható el illetve a külképviselet fordítása)( Kaposvár Dorottya Üzletház).

A hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel  a vizsgaközpont által létrehozott „Bizonyítvány és Oklevél mintatár”-ban. Magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás,vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

  Egészségileg alkalmas, valamint megkötötte a felnőttképzési szerződést és adatkezelési hozzájárulását adta.

PÁV szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából. Vagy 2 év eltelt az utolsó sikertelen 5. forgalmi vizsga után.

 Orvosi alkalmassági vizsgálat nem kell az AM kategóriához. A vizsgálatot háziorvos vagy üzemorvos végzi. Az orvos adja a nyomtatványt amit a beiratkozáshoz hozni kell. Vizsgálati díj 40 év alatt 7.200,- Ft, felette 4.500.- Ft.

Mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesítheti. Ilyen esetben a felkészítéshez külön megállapodás szükséges. Javasolt képzésünk: e-learning.

E-learning képzés esetén e-mail címet is meg kell adni, mely nem lehet freemail , citromail, gmail.hu

 

 1.  ELMÉLETI TANFOLYAM ÉS TÁRGYAI:   

 

1.) Közlekedési alapismeretek

2.) járművezetés elmélete

3.) Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (AM-nél nincs)

A tanfolyam óraszámait az ide vonatkozó rendelkezések figyelembevételével az iskolavezető határozza meg.

kötelező óraszámok:

Elméleti képzés: A , A1, A2 kategóriánál 22 óra,  A1 B-vel 3 óra, kategóriabővítésnél 2 éven belül nincs elméleti képzés, két éven túl motoros tapasztalattal 3 óra.

                            B kategóriánál: 28 óra                            AM kategóriánál: 16 óra

A tanórák 2 X 90 percesek, kilencven perc után 10 perc kötelező szünettel. Tankönyvet kölcsönözhet az iskolánkban.

Amennyiben az elméleti órákról 10%-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat a következő azonos kategóriájú tantermi tanfolyam azonos óráin  pótolni, a pótlás térítésmentes. A pótfoglalkozás elvégzéséről az iskolavezető állít ki igazolást.

Az elméleti tanfolyamot „online”, e-learning keretében is elvégezheti. Az oktatás jogosultságához iskolánk juttatja hozzá a tanulót. Az e-learning tanuláshoz kérhető konzultáció is iskolánkban. E-learninget kérheti angol  és német nyelven is.

Az e-learning képzést az iskolai regisztrálástól számított 90 napon belül el kell kezdeni. Tanulás megkezdésétől 180 nap és ezen belül 75 óra tanulás áll rendelkezésére hogy befejezze a képzést.  Amennyiben nem végez a képzéssel ez idő alatt, hosszabbítás kérhető iskolánkban további 30 napra és 10 órára.

II. ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

A jogszabályban előírt életkornál  legfeljebb 3 hónappal fiatalabb életkort betöltötte ,

kategória B AM A1 A2 A
Elméleti vizsgát tehet 16 év 9 hónap 13 és 9 hónap 15 és 9 hónap 17 és 9 hónap 23 és 9 hónap

A tanfolyam és vizsgadíjat befizette. Az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették. Motoros tapasztalattal való jelentkezéshez az „előéletet” bizonyító érvényes vezetői engedély, A1/B kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány kell.

E-learning oktatás esetén a képzés elvégzése igazolás a vizsgára jelentkezés feltétele.

Egészségi alkalmasságát igazoló háziorvosi papírt és szükséges bizonyítványát leadta.

Elméleti vizsgára való jelentkezés határideje: A tanfolyamkezdéstől számított 9 hónap.

Elméleti vizsga sikerességének határideje: A tanfolyamkezdéstől számított  12 hónap.

Határidő túllépése után csak új tanfolyam elvégzésével lehet vizsgát tenni!

Elméleti vizsgára jelentés: Első vizsgára az autósiskola jelenti be a tanulót, pótvizsgára a tanuló is bejelentkezhet a vizsga helyszínén, pótvizsgadíj befizetése után.

 1. ELMÉLETI VIZSGA:

 Az elméleti vizsga helyszíne: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ( továbbiakban KAV)   , 7400 Kaposvár, Vásártéri út. 2.

             1.Számítógépes (SZEV): Érintőképes tesztvizsga,  nem szükségesek számítástechnikai ismeretek. A sikeres vizsga legfeljebb 10  hibapontot enged, AM  kategóriában 5 hibapont lehet. Időtartama  legfeljebb 55 perc,  AM  kategóriában 25 perc. Angol, német nyelven számítógépes vizsga van az eredeti anyanyelven.

A vizsgaeredmény leolvasható a képernyőről, miután minden kérdésre válaszolt.

A vizsga eredményéről autósiskolánk értesítés kap elektronikusan.

 1.  Írásbeli, szóbeli: Az a vizsgázó kérheti, aki a vizsga idején írásképtelen, a magyar nyelvet nem beszéli, nem érti, az írást nehezen értelmezi. Hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. Diszgráfiáról, diszlexiáról hivatalos bizottsági-orvosi szakvéleményt kell bemutatni. Csak közoktatási jogviszonyban lévőkét fogadják el. Írásbelinél 55 vagy 25 (AM) kérdéses tesztlapot kell kitölteni. Szóbeli vizsgakor a nyomtatott tesztlap felhasználásával a kérdések egyszerűsített, de tartalomnak megfelelő változatát teszi fel a vizsgabiztos. A vizsgázó a feleletet szóban adja meg. A válaszokra 55 illetve 25 perc áll rendelkezésre.

Jogszabályban meghatározott nyelveken hivatalos tolmács közreműködését kérheti a magyar nyelvet nem beszélő és értő. Tolmácsról a vizsgaközpont (KAV) gondoskodik, de a tolmácsolás díját a tanuló fizeti.

A tanulónak minden vizsgájára kötelezően magával kell vinnie:

–  érvényes személy azonosságát igazoló okmányát (szem.igazolvány, vagy útlevél), diákigazolványt (ezt 14 éves korig fogadják el)

–  érvényes vezetői engedélyét, vagy járművezető igazolványát, ha van neki más  kategóriából

–   vizsgaigazolást ( ha van más kategóriából)

 

Aki a vizsgán nem felelt meg, az 3 munkanap után tehet leghamarabb újabb vizsgát. A vizsgákon a vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyvön, a szem. igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai, valamint a vizsgázó aláírásai alapján ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni az ideiglenes szem. igazolványt, útlevelet (érvényesnek kell lenniük). A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsgán nem vehet részt.

Az elméleti vizsga érvényessége: A sikeres vizsgaeredmény 2 évig érvényes. Letelte előtt kell a forgalmi vizsgát letenni, különben minden vizsgaeredmény, (kivéve elsősegélynyújtás) elvész. Újabb vizsgák csak teljes tanfolyamismétlés után tehetők le.

 1. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Esősegély nem tanfolyamköteles, aki tud, egyénileg is felkészülhet a vizsgára.

Az elsősegélynyújtás tantermi tanfolyamot minden hónapban szervezünk iskolánkban. Tanfolyam időpontjait a honlapon megjelentetjük. Lehetőség van iskolánkban e-learniges elsősegélynyújtó tanfolyamot igényelni.

Vizsgára a tanuló jelentkezik a Magyar Vöröskereszt valamelyik vizsga helyszínére, javasolt vizsgahely : Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Kaposvár, Szent Imre u. 8. Tel.: +36 82 310 133 . Sikeres vizsgakor kapott vizsgakártyát az okmányirodában kell megmutatni, ha csináltatja a jogosítványát. A sikeres elsősegélynyújtás vizsga nem évül el. Az elveszett vizsgaigazolás a fenti címen pótolható. Nem kell vizsgát tennie annak aki 1984. január 1-je után szerzett magyar vezetői engedélyt, vagy vezetői igazolványt, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, melyet egészségügyi iskolában végzett.  Nem e.ü. iskolában végzett OKJ-s bizonyítványt sajnos nem minden esetben fogadnak el. Elfogadható bizonyítványok jegyzéke iskolánkban megtekinthető, vagy a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet 2. §(1) –ban megnézhető. Egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítványt a Vöröskeresztnél be kell mutatni (Kaposvár, Szent Imre utca 8 ). Ők adnak felmentést a vizsga alól a bizonyítvány alapján, ezt majd az okmányiroda látni fogja az adatbázisban, ha csináltatja a jogosítványát. Elsősegély vizsgát akár a forgalmi vizsga után is leteheti, de addig nem tudja kiváltani a vezetői engedélyét.

  

 1. GYAKORLATI OKTATÁS:

Megkezdhető a sikeres elméleti vizsga után. Motoros kiegészítő képzésnél (két éven belül) érvényesített vezetési karton után. Forgalmi vezetés  csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg. Ez alól kivétel a B kategória, valamint az A1 B-vel .

 1. Kötelező óraszámok, menettávolságok: (forgalmi vizsgaóra nélkül)
Kategória Alap (km) megjegyzés
AM 4 6 100  
A1 6 10 240  
1 1 30 Érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel
A2 6 10 240  
4 8 180 A1 megszerzését követő 2 éven belül
2 6 120 A1 megszerzését követő 2 éven túl + (3 óra elmélet)
A 4 8 180 A korl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül
2 6 120 A kor. vagy  A2  2 éven túl  + (3 óra elmélet)
6 10 240 A1 megszerzését követő 2 éven  belül
4 6 150 A1 megszerzését követő 2 éven túl + (3 óra elmélet)
10 16 390  
B 9 20 580  

Felkészültség függvényében az oktató javasolhat pótórákat. Pótórát a tanuló is kérhet.

 1. Választható autótípusok: Renault Clio, Peugeot 207 és 308, VW Polo, VW Golf, Suzuki Ignis, ,  Opel Corsa , Ford S Max, Opel Meriva,  VW T-Cross, Suzuki SX4, Toyota Yaris, Renault Megan,Hundai GB, Skoda Yety automata
 2. Választható motorok: Mopedek Yamaha Yog, NEOS 50 YN , A1- hez Yamaha YBR 125, A2-höz Kawasaki EX650A, A-hoz Yamaha RJ19
 1. Alapoktatás (járműkezelés): Technikai kezelés, manőverezés, a jármű biztonsági (műszaki) ellenőrzésének elsajátítása. Főleg a közforgalomtól elzárt tanpályán tanítjuk, bár bizonyos gyakorlatok végezhetők közúton is.
 2. Főoktatás (forgalom): Forgalmi manőverek, hatékony, takarékos, biztonságos, szabályos, és kulturált közlekedés tanulása Kaposváron és környékének lakott területen belüli és kívüli útjain. A főoktatás tartalmaz városi, országúti és sötétben történő vezetési órákat.
 1. Vezetés megkezdése: A tanuló a sikeres elméleti (KRESZ) vizsgája után irodánkban választ oktatót. Oktatásra- és vizsgára- csak az iskolával szerződésben álló oktatót lehet választani. A gyakorlati oktatóval időpontot, találkozási helyet egyeztet. A tanuló bármikor oktatót  válthat indoklás nélkül.

Ha a tanuló saját gépjárművel szeretne tanulni, azt a rendeletnek megfelelően be kell pedáloztatni, oktatói műszaki vizsgát kell csináltatni. Motor esetében meg kell felelni az  oktató motorra vonatkozó feltételeknek. Érvényes műszakit és biztosítást igazolni kell.

 1. Felelősség: Az oktató jármű felelős vezetője az oktató ! Szóval, tettel, -pl. fékez, kormányoz-, be is avatkozhat. Ha oktatója nincs jelen, nem indíthatja be a motort, nem indulhat el. Semmilyen gyakorlati feladatot egyedül nem gyakorolhat! Motoros oktatáskor az oktatói beavatkozás lehetősége korlátozott! Ha nem követi oktatója utasításait, az emiatt bekövetkező baleset esetén nem zárható ki az Ön felelőssége!

  

 1. Balesetvédelem: Gépkocsivezetéshez ajánlott a kényelmes lábbeli. Motorozáshoz kötelező a bukósisak (szemüveg, a bukósisak kialakításától függően), protektoros kesztyű, hosszú nadrág, dzseki, magas szárú zárt cipő, csizma (tanuló hozza), valamint protektorok (iskolánk biztosítja). Elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozású tanulómellény. A főoktatás és a vizsga során a tanuló és oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülék biztosítja.

  

 1. Várakozási idő, óra lemondása: Órát 1 nappal előtte lehet lemondani. Ha a megbeszélt időponthoz képest a tanuló, vagy az oktató késik, a lehető leghamarabb értesítsék egymást! Értesítés hiányában legfeljebb 15 percet kell várakozni. 15 perc letelte után a várakozó tanulónak az elmaradt óra pótlása,  a tanuló mulasztása esetén, ha ez másodszor is  előfordul már, az oktatónak óradíj jár. Kisebb hiba elhárítása, például kerékcsere, izzócsere, amely 30 percnél kevesebb időt vesz igénybe, az oktató felügyeletével, segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és gyakorolt időnek minősül. Hasonló eset az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.

  

 1.  Vezetési óra 50 vagy 2×50 percből és közte 10 perc szünetből áll. Szünet nem kötelező az ötven percek között, ha a tanuló nem igényli.  Egyéni adottságoknak, életkornak is jelentős szerepe van az óraszámok alakulásában. A vezetési gyakorlat oktatása során a járműben a tanuló,  a szakoktató, tolmács, szakoktató jelölt, iskolavezető és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. (ülőhelyek számának megfelelően) Ezen kívül az iskolavezető és a tanuló hozzájárulásával más személy is. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

  

 1. Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, jellegét és a teljesített kilométert a KAV által hitelesített vezetési kartonban rögzíti az oktató. A tanuló és oktatója a vezetés elején és végén aláírásával igazolja a beírtak helyességét. A vezetési karton az iskola tulajdona,   amit az oktató az órák során mindig magánál tart.

VII. VEZETÉSI VIZSGÁK:

 

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelennie. Vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát. ( elméleti vizsgánál leírtak szerint). Vizsgát csak az autósiskola, vagy oktatója kérhet.

 

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki az alapoktatási részt elvégezte, a vizsgadíjat befizette, a jogszabályban előirt életkort betöltötte. Sikeres KRESZ vizsgájától nem telt el 2 éve.

kategória B AM A1 A2 A
életkor 17 13 és 9 hónaptól 16 18

24

Meglévő A2-vel 2 év után

 Vizsgaszám nincs korlátozva. Sikeres vizsga után kezdhető meg a forgalmi (fő-) oktatás.

 

 B, valamint az A1(B) kategóriánál nincs járműkezelési vizsga!

 

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a főoktatási részt elvégezte, és a vizsgadíjat befizette és a jogszabályban előírt életkort betöltötte.

kategória B AM A1 A2 A
életkor 17 14 16 18

24

Meglévő A2-vel 2 év után

 Elméleti vizsga mentes tanuló (motoros kiegészítő képzéses) az előző kategóriás elméleti vizsgájától számított 24 hónapon belül sikeres forgalmi vizsgát kell, hogy tegyen.

Sikertelen vizsga után legalább három munkanap után kérhető új vizsgaidőpont. Sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni, különben újra kell kezdeni a tanfolyamot. Ötödik sikertelen forgalmi vizsga után további javítóvizsga (sikeres KRESZ-től számítva 2 éven belül) csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után tehető. Vagy az utolsó sikertelen forgalmi vizsga után  két év leteltével a tanuló új  KRESZ tanfolyamot kezdhet, ekkor nem kell PÁV.

Járműkezelési vizsga helye: tanpályánk, Kaposvár, Pécsi u. 67-69

Forgalmi vizsga indulóhelye: KAV , Kaposvár Vásártéri u. 2.  (Kivéve A1 B-vel, ez a tanpályánkról indul)

Vezetési vizsgák és időtartamuk (perc):

Kategória AM A, A1, A2 A11 B
járműkezelés 15 20
forgalom 30 50 50 60

 

Magyarázat: 1: A1 meglévő B-vel

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti  annak, aki:

 • A személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte
 • A vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.
 • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a KAV Osztályvezetője akár 3 hónapra eltilthatja a további vizsgáktól azt, aki a vizsga rendjét megzavarta, objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl mobiltelefon) használ.
 • A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat  eltiltást.

VIII. VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA:

A vezető engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII.28.) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. Rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, esetleges pályaalkalmassági, képzési és vizsgázatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyét az ország bármelyik okmányirodájában megcsináltathatja. A következő érvényes okmányokat kell magával vinnie: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély. Vizsgaigazolását alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a  közlekedés nyilvántartó hatóságnak 3 munkanapon belül, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. KAV által a forgalmi vizsga után kiadott vizsgaigazolást, ha papír alapon kérte. A vizsgaigazolás 1 évig érvényes. A jogosítványt a kért címre postázzák, vagy kérés esetén, elkészülte után átvehető azon a  helyszínen ahol igényelte. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes, egyéb esetben 4.000.- Ft.

 Nem magyar állampolgár esetében érvényes lakcímkártya, vagy 6 hónapnál hosszabb idejű tartózkodási engedély szükséges.

 1. KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉSE:

Ha a tanuló másik képzőszervnél szeretné folytatni  tanulmányait kérelmeznie kell az igazolás kiállítását. Iskolánk formanyomtatványon (képzési igazolás) leigazolja az addig teljesített oktatást (elmélet, vezetési órák, megtett kilométer, elméleti tanfolyam kezdetét, KRESZ vizsga időpontot, adatokat ).  Ezek után a fogadó képzőszerv intézkedik a tanuló átvételéről. A képzési igazolás kiállításához minden addigi tandíjnak befizetésre kell kerülnie.  Az igazolást 3 munkanapon belül kötelesek vagyunk kiállítani.  A képzési igazolás kiadásával egy időben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. A fel nem használt vezetési díjat visszafizetjük. Nem térítünk vissza elméleti, illetve a KAV-nak már befizetett vizsgadíjat. A képzési igazolás kiállításának adminisztrációs díja 5.000,- Ft

 1. ÁRAK, és VIZSGADÍJAK:

Tanfolyam:           Elmélet (KRESZ) tantermi:                  40.000,- Ft diák  40.000,- dolgozó

                                   Elmélet e-learning:                               40.000.- Ft diák  40.000,- dolgozó

                                   A1 elmélet meglévő B-vel                    35.000,- Ft

                                   AM  kat.e-learning és tantermi        35.000,- Ft diák,  35.000, Ft dolgozó

                                   Kategóriabővités 2 éven túl               35.000,- Ft  egységes

                                   Elsősegély tantermi                             20.000,- Ft (mentőtisztnek fizetni)

                                   Elsősegély e-learning                            13.000,- Ft

E-learning tananyag hosszabbítás: 7.000.- Ft  (30 nap /10 óra)

e-learning csak teszt tantermi tanulóknak: 6.000,- Ft (90 nap/12 óra), ennek hosszabbítása 6.000,- Ft (30 nap/10 óra)

Vezetési órák:        B kategória                                8.000,- Ft

                                                                                    S.O.S. vezetés 9.000,- Ft

                                   AM kategória                            8.000,- Ft

                                   A1, A2, A kategória                  8.500,- Ft

Automata sebességváltós B kategória:   8.500,- Ft             S.O.S. 9.500,- Ft

Vizsgadíjak:    B kategória Elmélet számítógépes 4.600,- Ft  (írásbeli, szóbeli 6.000,- Ft)

                    minden motoros kategória  Elmélet számítógépes 10.500 FT

                                   Járműkezelés:   (A1, A2 és A kategória): 9.000,- Ft

                                                                  (AM kategória): 7.200,- Ft

                                   Forgalom B kategória 11.000,- Ft,     AM: 7.200,- Ft  A1,A2,A: 24.000 Ft

                                   Elsősegély: 18.000,- Ft

tandíjak készpénzben az ügyfélfogadóban, vagy átutalással a MBH Banknál vezetett számlaszámra( 66900083-11010175-00000000 Kapos 2002 KKT, IBAN HU25) fizethetők. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki számlát. Tandíjat tilos közvetlenül az  oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A tanuló köteles a számlákat az oktatójának bemutatni. A tandíj árából az iskola kedvezményt adhat. Forgalmi vizsgára csak az mehet, aki minden szolgáltatást kifizetett, más esetben az oktató nem áll ki a forgalmi vizsgára. Elsősegély tandíjat a mentőtisztnek kell fizetni, ő állít ki róla számlát.

 Vizsgadíjak egyrészt az iskola ügyfélfogadójában, másrészt   a KAV kaposvári ügyfélfogadójában fizethetők be( itt csak bankkártyás befizetés lehetséges). Elsősegély vizsga befizetése a Vöröskereszt által kiállított csekken történik. A tanuló befizetett díjai ellenében számlát kap. A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni. Betegség esetén kérelmezhető a díjnélküli új vizsga kiírása. Ennek szigorú feltételi vannak, információt irodánkban kérjen azonnal. Vizsgadíjat a vizsga napja előtt legalább 7 munkanappal be kell fizetni az iskolának, vagy tanulónak. Amennyiben a vizsga a KAV hibájából hiúsul meg, úgy nem kell újra befizetni.

A gyakorlati óradíj változtatásának jogát az  autósiskola fenntartja a képzés teljes időtartama alatt. A gyakorlati óradíj változását az autósiskola szóban, vagy írásban közli a tanulóval. Amennyiben a tanuló nem fogadja el a változást, joga van a képzési szerződés felmondásához. A vizsgadíjakat a hatóság írja elő. Motoros oktatásnál a motorban okozott kárért a tanuló 100 %-ban felelős. A javítás díját ilyen mértékben köteles megfizetni.

 1. JOGOK, KÖTELESSÉGEK:

A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

 

A képzőszervnek joga van:

–         kártérítési eljárást kezdeményezni azon tanulója ellen, aki súlyos gondatlanságával, szándékosan, vagy a tananyag elsajátításával nem összefüggő módon okozott kárt a képzőszervnek

–         megtagadni a képzést, vizsgát az esedékes díjak  meg nem fizetése esetén

–     a tanuló szerződésszegése esetén a képzést felmondani

 

A képzőszerv kötelessége:

–         a vállalási feltételekben foglaltak szerint ténykedni, és az abban bekövetkező változásokat tudatni

–         folyamatos képzést biztosítani a beiskolázott tanulói számára a képzési rendeletek szerint

–         a tanuló meghatalmazása alapján az adminisztratív teendőket elvégezni

–         adatkezelési szabályokat betartani

–         képzési igazolást kiállítani

  

XII. EGYÉB:

Kérdés, kérés, vagy panasz esetén elsősorban oktatójához, iskolatitkárhoz, vagy az iskolavezetőhöz forduljon!

 

Ha a tanuló panaszához vonatkozó intézkedéseket nem tartja elégségesnek, panaszával fordulhat képzésfelügyeleti szervünkhöz, fogyasztóvédelemhez, vagy a területileg illetékes bírósághoz.

Engedélyező hatóság: 

ITM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1138 Budapest Váci u. 188.

Felügyeleti szervünk:

  Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Vizsgáztatási   és Utánképzési  Főosztály, Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

                                       7400 Kaposvár, Vásártéri út 2. T:82/527-663

                                      Ügyfélfogadás:    800 – 1200 és 1300 – 1530

                                                                             Péntek   800-1200

                                    

 

Jogszabályok:   – 1988. évi törvény a közúti közlekedésről

                        – 1/1975. (II.5.)KPM-BM rendelet a közlekedés szabályairól

                        – 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

                        – 24/2005. 8IV.21) GKM rendelet a képzésről és vizsgáztatásról

                        – 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet egészségügyi alkalmasságról

                        – 3/1992. (XII.19.) NM rendelet az okmányokról

                        – 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet az utánképzésről

                        – 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a pályaalkalmasságról

Kategóriánkénti tájékoztatók

 

 Tájékoztató a Citrom-Autós Motoros Iskola

 „B” kategóriás személygépkocsi – vezető tanfolyamáról

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy a B kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Gépjárművezetői tanfolyamra jelentkezhet, ha elmúlt 16,5 éves, 8.osztályt elvégezte,  nem áll eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas. Az alkalmassági vizsgálatot háziorvosa végzi el.

 Vizsgálati díj: 7.200.,-Ft, 40 év felett 4.500 Ft

Külföldi  állampolgár  tartózkodási engedéllyel jelentkezhet tanfolyamra. 18 év alatt szülői aláírás kell.

gépjárművezetői tanfolyam elméleti része ….   hétig tart, kötelező óraszáma 28, tervezett óraszáma 32  óra, mely közlekedési alapismeretek,  járművezetés elmélete és  szerkezeti és üzemeltetési ismeret foglalkozásokból áll. Az elméleti órák időtartama 2×90 perc.  e-learning díja : 40.000Ft diák             40.000 Ft dolgozó    tanulási idő max: 180nap/75 óra

 tanfolyam helye:     Kaposvár, Petőfi tér 4.   kezdés:……………………………tanfolyami napok: …………………

tantermi tanfolyami díj: 40.000,- diák 40.000 Ft dolgozó   Tankönyvet kölcsönözhet iskolánkban .

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a képzési szerződés, adatkezelés aláírásával.

A jelentkezéskor kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a vezetésre jogosító okmányát, ha van ilyen. Az elméleti tanfolyam második hetére kérjük hozza magával orvosi alkalmassági igazolását, valamint legalább 8. osztály elvégzését igazoló bármelyik bizonyítványát.  A bizonyítvány hitelesítését  közjegyző, vagy a K.A.V  végzi. Külföldi állampolgár esetében, ha nem szerepel a bizonyítványi jegyzékben a bizonyítványa, akkor az Országos Fordító Iroda fordítása fogadható csak el. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj befizetése, melyet a Közlekedési Alk. Vizsgaközpontban fizethet be, összege 4.600,-Ft. Az elméleti vizsgára való kiírás feltétele a tanfolyamon való részvétel és a 16 év 9 hónapos életkor betöltése. Elméleti vizsgára csak az a tanuló jelenthető aki az elméleti tanfolyam  rendeletben előírt óraszámát igazoltan lehallgatta, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlésével jelenthető ismét elméleti vizsgára. Amennyiben az elméleti órákról 10%-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat a következő tantermi tanfolyam azonos modulján  pótolni díjmentesen. Vizsgára csak ez után jelenthető

A jogosítvány megszerzésének feltétele a közúti elsősegélynyújtás vizsga is. Az elsősegélynyújtó tanfolyam:

            kezdési időpontja:  KRESZ után javasoljuk elkezdeni (nem kötelező, egyénileg is felkészülhet rá)

            helyszíne:               Kaposvár, Petőfi tér 4. (autósiskolánkban)

            tanfolyami díj:        20.000.-Ft

            vizsgadíj:                 18.000,-Ft,   melyet a Vöröskereszt által kiadott csekken fizethet be.

A sikeres elméleti vizsga után kezdődik a képzés gyakorlati része az alapoktatással, amelynek helyszíne a Pécsi u. 67-69. úti tanpálya, illetve a gyakorlottabb hallgatóval a  városi forgalom.  Ennek során minimálisan 9 óra alatt kell elsajátítani a jármű vezetésének alapjait és az üzemeltetés, ellenőrzés legfontosabb mozzanatait. Választható autótípusok: Renault Clio, Peugeot 207, VW Polo, VW Golf, Suzuki Ignis, Suzuki Swift, , Opel Astra , Ford S Max, Opel Meriva,  Fiat Punto, Suzuki SX4, Toyota Yaris, Hundai GB, Skoda Yety automata         /Amennyiben a tanuló saját gépkocsival kíván gyakorolni ill. vizsgázni, akkor a gépkocsit a külön rendeletben előírt módon át kell alakítani, vizsgáztatni. Az ilyen módon választott gyakorlati vezetés díja külön megállapodás tárgyát képezi./

 Az alapoktatás után kezdődik a 20 óra tartamú főoktatás, amely a városi forgalomban történik, de 4 óra országúti és óra éjszakai vezetést is tartalmaz. A forgalmi képzés utolsó órája a forgalmi vizsga (30. óra), melynek díja: 11.000- Ft,  amelyet a K.A.V.-ban  fizethet be. Forgalmi vizsgára az bocsátható aki a 17. életévét  betöltötte, valamint a kötelező óraszámot és menettávolságot (580 km/29 óra) igazoltan teljesítette. Ha a minimális óraszám levezetése nem elegendő a biztonságos szint elsajátításához, úgy az oktató javaslata alapján pótórákat vehet. A gyakorlati órák időtartama 50 perc, melynek megtörténtét aláírásával igazolja (kezdéskor és kiszálláskor is). Öt sikertelen forgalmi vizsga után két év elteltével új tanfolyamot kezdhet. Két éven belül csak sikeres PÁV után tehet újabb forgalmi vizsgát. közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Érvényesség lejártát követően mindent elölről kell kezdeni, kivéve az elsősegélynyújtó vizsga, mivel az egy életre szól.

Vezetési órák díja:  8.000,- Ft     (pótóra is)                                         S.O.S. vezetés óra díja: 9.000,- Ft

                                                                                                                 (minimum heti 10 óra vezetés)

A vezetési időpontok kiválasztása az Ön igényének maximális figyelembe vételével történik. Kérjük, hogy a kiválasztott időpontban és helyen pontosan jelenjen meg, vezetésre képes állapotban. Akadályoztatása esetén kérjük hagyjon üzenetet irodánkban, vagy az oktató mobiltelefonján.

A gyakorlati óradíjak befizetése:

A gyakorlati órák megtörténtét és a megtett kilométert a tanuló az óra elején és végén  igazolja aláírásával a vezetési kartonon. Az órák díját az irodánkban kell befizetni legalább 10 óránként készpénzben, vagy banki utalással ( honlapon szerepel), végelszámolás a forgalmi vizsga előtt történik.

A vezetői engedély kiadása: a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon az ország bármelyik okmányirodájába lehet menni. Vinni kell az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártyát, vagy bizonyítványt, orvosi alkalmasságit, vez. engedélyt ha van már más kategóriából. Első jogosítvány kiállítása illetékmentes.. Ha második kategória lesz akkor a vezetői engedély illetéke:4000,-Ft. Külföldi állampolgár legalább 6 hónap tartózkodási engedély vagy lakcímkártya birtokában kaphat vezetői engedélyt.

 

Címünk, ügyfélfogadás:                                                                  Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS-MOTOROS ISKOLA                        Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-dunántúli

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.: 82/511-000                     Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Somogy  M. Osztály         

Cég: Kapos 2002 KKT (közkereseti társaság)                       Kaposvár, Vásártéri u. 2. Tel.: 82 / 527-663

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.,T.: 82/511-000       ÁKO: ….. %, VSMelm: ….%, forg.: …..%

Cégb.jegyzékszám:14-03-300380                                        KK: …….- Ft    (aktuális adatok a mutatószámoknál)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001083

Iskolavezető: Böröczi Csaba , elérhetősége: T.:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu

Ügyfélfogadás: délelőtt:  8.30  – 12.00

                          délután: 12.30 – 16.30  óráig, pénteken 15.30 óráig.  Web: www.citromsuli.hu

Vizsga és tanfolyami mentességek:

Elsősegélynyújtó : Nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1-je után bármely járműkategóriából vezetői engedélyt vagy bármilyen vezetői igazolványt szerzett, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, vagy már a Vöröskeresztnél ilyen típusú vizsgát tett.  Elfogadható bizonyítványok jegyzéke a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet 2. §(1) –ban megnézhető.

Tanuló áthelyezés: Kérelmeznie kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Kiállítása 5.000,- Ft

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 

A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számonkérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

Tájékoztató  Citrom Autós- Motoros Iskola /Kapos 2002 KKT/

AM –kategóriás képzéséről

  CSAK AUTOMATA MOTORRAL OKTATUNK, az automata kód bekerül a vezetői engedélybe!

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy az AM vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Az elméleti tanfolyamra jelentkezhet, ha elmúlt 13 év 6 hónapos, írni és olvasni tud, nem áll eltiltás hatálya alatt. Külföldi állampolgár érvényes lakcímkártyával,vagy tartózkodási engedéllyel jelentkezhet tanfolyamra.

A tantermi tanfolyam elméleti része ……. hétig tart, kötelező óraszáma 16, tervezett óraszáma…24…óra, mely KRESZ, járművezetés elmélet foglalkozásokból áll. Az elméleti órák időtartama 2 X 90 perc.

kezdési időpontja: …………………………………….    tanfolyami díj tantermi: 35.000,-Ft

            tanfolyam helye: Kaposvár, Petőfi tér 4.            e-learning 180nap/75 óra: 35.000,-Ft

            tanfolyami napok: ………………………….. Tankönyvet  kölcsönözhet, vagy vásárolhat iskolánkban.

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap leadásával, adatkezelési hozzájárulás és a képzési szerződés aláírásával. Beiratkozáskor kérjük hozza magával személyi igazolványát, (ha még nincs, akkor   útlevél is jó). Beiratkozáshoz kiskorú esetén szülői engedély kell. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj befizetése , amelynek összege 10.500,– Ft. Az elméleti vizsgára csak az a tanuló jelenthető aki az elméleti tanfolyamon a rendeletben előírt óraszámot igazoltan lehallgatta, és a 13 év 9 hónapos életkort betöltötte. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Tanfolyam kezd. 9 hónapon belül kell elmenni először  és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, különben újra kell járni az elméleti tanfolyamot. Amennyiben a tantermi elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat a következő tanfolyam azonos modulján  pótolni térítésmentesen. A pótfoglalkozásról igazolást állítunk ki. A vezetői engedély megszerzésének feltétele a közúti elsősegélynyújtás vizsga is, kivéve ha egészgégügyi végzettsége van. Az elsősegélynyújtó tanfolyam ( nem kötelező, de javasoljuk, egyénileg is felkészülhet a vizsgára),:

            kezdési időpontja: KRESZ tanfolyam után, honlapon megtekinthető

            helyszíne: autósiskolánk

            tanfolyami díj: 20.000,.Ft

            vizsgadíj: 18.000 Ft, melyet a Vöröskereszt által kiadott csekken fizethet be

A sikeres elméleti vizsga után kezdődik a képzés gyakorlati része az alapoktatással, amelynek helyszíne a Pécsi út 67-69. úti tanpálya. Itt minimálisan 4 óra alatt kell elsajátítani a jármű vezetésének alapjait és az üzemeltetés, ellenőrzés legfontosabb mozzanatait. Vezetési óra időtartama: 50 perc.  Yamaha Yog. NEOS 50 YR

A képzésen részt vehet az Ön által hozott járművel, ha az megfelelő állapotú és megfelel a rendeletben előírtaknak.(CM jelzéssel ellátott) Ekkor a gyakorlati vezetés díja külön megállapodás tárgya.

A felkészítés után tehet járműkezelési vizsgát, amely két részből áll. Először a műszaki feladatokat, majd a rutinfeladat-sorozatot kell végrehajtani. A járműkezelési vizsga díja: 7.200 Ft, melyet a Közl. Alk. Vizsgközpont pénztárában fizethet be. ( Vásártéri út 2.) A vizsga életkori feltétele: 13 év 9 hónap

A sikeres járműkezelési vizsga után kezdheti a minimum 6 óra időtartamú főoktatást, amely a városi forgalomban történik. A forgalmi képzés utolsó óráját követően tehet  forgalmi vizsgát, ha a kötelező 100 km menettávolságot teljesítette. A forgalmi vizsga díja: 7.200,- Ft, ezt a KAV pénztárában fizetheti be.

Ha a minimális óraszám levezetése nem elegendő a biztonságos szint elsajátításához, úgy az oktató javaslata alapján pótórákat vehet. A vezetői engedélybe beírásra kerül, hogy milyen típusú motoron vizsgázott (automata, vagy sebességváltós). Automatával nem vezethet sebességváltós motort! Forgalmi vizsga életkora  14 év.

A vezetési időpontok kiválasztása az Ön igényének maximális figyelembe vételével történik. Kérjük, hogy a kiválasztott időpontban és helyen pontosan jelenjen meg, vezetésre képes állapotban valamint  motorozásra alkalmas cipőben és ruhában. Akadályoztatása esetén kérjük hagyjon üzenetet irodánkban, vagy az oktató mobiltelefonján. Protektorokat mi biztosítunk, bukósisakot (szemüveget), protektoros kesztyűt Ön hoz.

Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén két év várakozás után új tanfolyamot kezdhet. Két éven belül csak sikeres PÁV után tehet újabb vizsgákat. A KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Érvényesség lejártát követően új tanfolyamon kell részt venni.

Vezetési órák díja:…8.000… Ft/óra

 

A gyakorlati óradíjak befizetése:

A gyakorlati órák megtörténtét és a megtett kilométert az óra elején  és  végén igazolja aláírásával a vezetési kartonon. Az órák díját az irodánkban kell befizetni készpénzben, vagy banki átutalással két részletben.

 

 A vezetői engedély kiadása: a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon az ország bármelyik okmányirodájába lehet menni. Vinni kell az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártyát, vagy egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítványt.  Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes. Külföldi állampolgár lakcímkártya birtokában, vagy legalább fél éves tartózkodási engedéllyel kaphat vezetői engedélyt.

Címünk, ügyfélfogadás:                                                       Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS- MOTOROS ISKOLA                        Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-dunántúli

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.:82/511-000                     Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Somogy  M. Osztály             

                                                                                                                   Kaposvár, Vásártéri út 2. Tel:82/527-663

Cég: Kapos 2002 KKT  (közkereseti társaság)                        AKÓ:………%, VSM elm.:…….% , forg.:………%

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. T:82/511-000         KK.:…..,-Ft       (  aktuális adatok a mutatószámoknál)

Cégb.jegyzékszám: 14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001083

Iskolavezető: Böröczi Csaba, elérhetősége: T:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu

Ügyfélfogadás: délelőtt:   8.30 – 12.00

   délután:   12,30 – 16.15  óráig, pénteken:   12.30 –  15.15  óráig

 Web: www.citromsuli.hu

Vizsga és tanfolyami mentességek:

Elsősegélynyújtó : Nem kell vizsgát tennie, ha 1984 január 1-je és 1992. december 31-e között bármely járműkategóriából vezetői engedélyt vagy bármilyen vezetői igazolványt szerzett, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, (elfogadható bizonyítványok jegyzékét iskolánkban megtekintheti) vagy már a Vöröskeresztnél ilyen típusú vizsgát tett. Okmányirodába kell vinni.

 

Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Adminisztrációs díja 5.000,- ft.

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 

A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítést követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

Tájékoztató Citrom Autós – Motoros Iskola /Kapos 2002 KKT/

„A1” KATEGÓRIÁS MOTOROS TANFOLYAMÁRÓL

 Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy a ”A1” kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Gépjárművezetői tanfolyamra jelentkezhet, ha elmúlt 15 és fél éves, 8. osztályt elvégezte, nem áll eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas. Az alkalmassági vizsgálatot a háziorvosával végeztetheti el. Vizsgálati díj: 7.200,-Ft

Külföldi állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy lakcímkártyával jelentkezhet tanfolyamra.

gépjárművezetői tanfolyam elméleti része …..hétig tart, kötelező óraszáma 22, tervezett óraszáma 28. óra, mely KRESZ, járművezetés elmélet és szerkezeti és üzemeltetés foglalkozásokból áll. Az elméleti órák időtartama 2 x 90 perc, köztük 10 perc szünettel.

kezdési időpontja:     …………………………………..

            tanfolyam helye:        Kaposvár, Petőfi tér 4.         tanfolyami napok:………………………..

            tanfolyami díj tantermi diák: 40.000 Ft                     e-learning diák: 40.000,- Ft

                                                 felnőtt: 40.000 Ft                             e-learning felnőtt: 40.000,- Ft

Tankönyvet vásárolhat, vagy kölcsönözhet iskolánkban.

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap, adatkezelési hozzájárulás és a képzési szerződés aláírásával.   A tanfolyamkezdésre kérjük hozza magával orvosi alkalmassági véleményét, bizonyítványát, személyi igazolványát, vagy útlevelét, lakcímkártyáját, valamint vezetésre jogosító okmányát, ha van ilyen. A bizonyítvány hitelesítését közjegyző, vagy egyszerűbb esetben a vizsgaközpont végzi. Külföldi állampolgár esetében, ha nem szerepel a bizonyítványi jegyzékben a bizonyítványa, akkor az Országos Fordító Iroda fordítása fogadható csak el. Beiratkozáshoz kiskorú esetén szülői engedély kell. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj: 10500,-Ft, ezt a vizsgaközpontban fizetheti be (Vásártéri út 2.). Az elméleti vizsgára csak az a tanuló jelenthető aki az elméleti tanfolyamon a rendeletben előírt óraszámot igazoltan lehallgatta, és a 15 és 9 hónapos  életkort betöltötte. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Tanfolyam kezdéstől számított 9 hónapon belül kell elmenni először és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, különben újra kell járni az elméleti tanfolyamot. Amennyiben az elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat tantermi képzés esetén a következő tantermi tanfolyam azonos modulján pótolni díjmentesen. A pótfoglalkozás elvégzéséről igazolást állítunk ki.

A jogosítvány megszerzésének feltétele a közúti elsősegélynyújtás vizsga is. Az elsősegélynyújtó tanfolyam:

            kezdési időpontja KRESZ után, honlapon megtekinthető az időpont

            helyszíne:             autósiskolánkban

            tanfolyami díj:     20.000,.Ft                      e-learning: 13.000 Ft

            vizsgadíj:              18.000 Ft, melyet a Vöröskereszt által kiadott csekken fizethet be

A tanfolyam nem kötelező, egyénileg is fel lehet rá készülni. Mentes alólal, ha egészségügyi végzettséggel rendelkezik.

A sikeres elméleti vizsga után kezdődik a képzés gyakorlati része az alapoktatással, amelynek helyszíne a Pécsi u. 67-69. úti  tanpálya. Itt minimálisan 6 óra alatt kell elsajátítani a jármű vezetésének alapjait és az üzemeltetés, ellenőrzés legfontosabb mozzanatait. A képzésben részt vehet az Ön által hozott gépjárművel is, ha megfelel a rendeletben előírtaknak. Ekkor a gyakorlati vezetés díja külön megállapodás tárgya. (Legalább:120 cm3, Legfeljebb 125 cm3 és 11 KW, teljesítmény/tömeg aránya 0,1 kW-ot nem haladja meg) Autósiskolánk mechanikus váltójú motorkerékpárral oktat, Yamaha YBR 125.

A felkészítés után tehet járműkezelési vizsgát, amely két részből áll. Először a műszaki feladatokat, majd a rutinfeladat-sorozatot kell végrehajtani. A járműkezelési vizsga díja: 9.000 Ft, melyet a  vizsgaközpont pénztárában fizethet be. Életkor:16 év betöltése.

A sikeres járműkezelési vizsga után kezdheti a minimum 10 óra időtartamú főoktatást, amely 2 óra országúti és 8 óra városi vezetést tartalmaz.  A forgalmi képzés utolsó órája a forgalmi vizsga, melynek díja: 24.000 Ft, melyet a vizsgaközpont pénztárában fizethet be.

Ha a minimális óraszám levezetése nem elegendő a biztonságos szint elsajátításához, úgy az oktató javaslata alapján pótórákat vehet. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. A képzés minimális menettávolsága: 240 km

 Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén két év várakozás után új tanfolyamot kezdhet. Két éven belül csak sikeres PÁV után tehet újabb vizsgákat. A KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Érvényesség lejártát követően új tanfolyamon kell részt venni.

Vezetési órák díja: 8.500,- Ft        pótóra, ha szükséges 8.500,- Ft

A vezetési időpontok kiválasztása az Ön igényének maximális figyelembe vételével történik. Kérjük, hogy a kiválasztott időpontban és helyen pontosan jelenjen meg, vezetésre képes állapotban valamint motorozásra alkalmas cipőben és ruhában.  Akadályoztatása esetén kérjük hagyjon üzenetet irodánkban, vagy az oktató mobiltelefonján. Protektorokat az iskola biztosítja. Bukósisakot (szemüveget), protektoros kesztyűt Önnek kell hoznia.

A gyakorlati órák  megtörténtét és a kilométeróra állását az óra elején és végén igazolja aláírásával a vezetési kartonon. Az órák díját az irodánkban kell befizetni két részletben  készpénzben, vagy banki átutalással, végelszámolás a forgalmi vizsga előtt történik.

A vezetői engedély kiadása: a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon mehet csináltatni az ország bármelyik okmányirodájába. Vinni kell az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártyát, vagy egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítványt  ( iskolánkban érdeklődhet az elfogadható bizonyítványokról), orvosi alkalmasságit. Az első vezetői engedély kiállításának nincs illetéke. Egyéb eset: 4.000,-Ft

Külföldi állampolgárnak legalább 6 hónapos tartózkodási engedéllyel, vagy lakcímkártyával kell rendelkeznie a vezetői engedély kiállításakor.

Címünk, ügyfélfogadás:                                                                  Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS- MOTOROS ISKOLA                        Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-dunántúli

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.:82/511-000                     Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Somogy  M. Osztály         

                                                                                                                Kaposvár, Vásártéri út 2. Tel:82/527-663

Cég: Kapos 2002 KKT  (közkereseti társaság)                     ÁKÓ:…..% VSM elm.:………%,forg.:…..…%

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. T:82/511-000          KK: …..Ft       (aktuális adatok a mutatószámoknál)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

Cégb.jegyzékszám: 14-03-300380

Iskolavezető: Böröczi Csaba  , elérhetősége: T:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu

Ügyfélfogadás: délelőtt:   8.30 – 12.00       délután:   12,30 – 16.30  óráig, pénteken:   12.30 –  15.30  óráig

WEB:  www.citromsuli.hu

Vizsga és tanfolyami mentességek:

Elsősegélynyújtó : Nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között bármely járműkategóriából vezetői engedélyt vagy bármilyen vezetői igazolványt szerzett, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, vagy már a Vöröskeresztnél ilyen típusú vizsgát tett. Okmányirodában kell bemutatni.

 Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Kiállítása 5.000,- ft

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

 

 

 Tájékoztató Citrom Autós – Motoros Iskola /Kapos 2002 KKT/

„A2” KATEGÓRIÁS MOTOROS TANFOLYAMÁRÓL

 Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy a ”A2” kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Gépjárművezetői tanfolyamra jelentkezhet, ha elmúlt 17 és fél éves, 8. osztályt elvégezte, nem áll eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas. Az alkalmassági vizsgálatot a háziorvosával végeztetheti el. Vizsgálati díj: 7.200,-Ft

Külföldi állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy lakcímkártyával jelentkezhet tanfolyamra.

gépjárművezetői tanfolyam elméleti része …..hétig tart, kötelező óraszáma 22, tervezett óraszáma 28. óra, mely KRESZ, járművezetés elmélet és szerkezeti és üzemeltetés foglalkozásokból áll. Az elméleti órák időtartama 2 x 90 perc, köztük 10 perc szünettel.

kezdési időpontja:     …………………………………..

            tanfolyam helye:        Kaposvár, Petőfi tér 4.         tanfolyami napok:………………………..

            tanfolyami díj tantermi diák: 40.000 Ft               e-learning diák: 40.000,- Ft

                                                 felnőtt: 40.000 Ft                        e-learning felnőtt: 40.000,- Ft

Tankönyvet vásárolhat, vagy kölcsönözhet iskolánkban.

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap, adatkezelési hozzájárulás és a képzési szerződés aláírásával.   A tanfolyamkezdésre kérjük hozza magával orvosi alkalmassági véleményét, bizonyítványát, személyi igazolványát, vagy útlevelét, lakcímkártyáját, valamint vezetésre jogosító okmányát, ha van ilyen. A bizonyítvány hitelesítését közjegyző, vagy egyszerűbb esetben a vizsgaközpont végzi. Külföldi állampolgár esetében, ha nem szerepel a bizonyítványi jegyzékben a bizonyítványa, akkor az Országos Fordító Iroda fordítása fogadható csak el. Beiratkozáshoz kiskorú esetén szülői engedély kell. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj: 10500,-Ft, ezt a vizsgaközpontban fizetheti be (Vásártéri út 2.). Az elméleti vizsgára csak az a tanuló jelenthető aki az elméleti tanfolyamon a rendeletben előírt óraszámot igazoltan lehallgatta, és a 17 és 9 hónapos  életkort betöltötte. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Tanfolyam kezdéstől számított 9 hónapon belül kell elmenni először és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, különben újra kell járni az elméleti tanfolyamot. Amennyiben az elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat tantermi képzés esetén a következő tantermi tanfolyam azonos modulján pótolni díjmentesen. A pótfoglalkozás elvégzéséről igazolást állítunk ki.

A jogosítvány megszerzésének feltétele a közúti elsősegélynyújtás vizsga is. Az elsősegélynyújtó tanfolyam:

            kezdési időpontja KRESZ után, honlapon megtekinthető az időpont

            helyszíne:             autósiskolánkban

            tanfolyami díj:     20.000,.Ft                      e-learning: 13.000 Ft

            vizsgadíj:              18.000 Ft, melyet a Vöröskereszt által kiadott csekken fizethet be

A tanfolyam nem kötelező, egyénileg is fel lehet rá készülni. Nem kell, ha egészségügyi végzettséggel rendelkezik.

A sikeres elméleti vizsga után kezdődik a képzés gyakorlati része az alapoktatással, amelynek helyszíne a Pécsi u. 67-69. úti  tanpálya. Itt minimálisan 6 óra alatt kell elsajátítani a jármű vezetésének alapjait és az üzemeltetés, ellenőrzés legfontosabb mozzanatait. A képzésben részt vehet az Ön által hozott gépjárművel is, ha megfelel a rendeletben előírtaknak. Ekkor a gyakorlati vezetés díja külön megállapodás tárgya. (Legalább:395 cm3, legalább 25  KW motorteljesítménnyel rendelkezik Autósiskolánk mechanikus váltójú motorkerékpárral oktat, Kawasaki EX650A.

A felkészítés után tehet járműkezelési vizsgát, amely két részből áll. Először a műszaki feladatokat, majd a rutinfeladat-sorozatot kell végrehajtani. A járműkezelési vizsga díja: 9.000 Ft, melyet a  vizsgaközpont pénztárában fizethet be. Életkor:18 év betöltése.

A sikeres járműkezelési vizsga után kezdheti a minimum 10 óra időtartamú főoktatást, amely 2 óra országúti és 8 óra városi vezetést tartalmaz.  A forgalmi képzés utolsó órája a forgalmi vizsga, melynek díja: 24.000 Ft, melyet a vizsgaközpont pénztárában fizethet be.

Ha a minimális óraszám levezetése nem elegendő a biztonságos szint elsajátításához, úgy az oktató javaslata alapján pótórákat vehet. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. A képzés minimális menettávolsága:240 km

 Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén két év várakozás után új tanfolyamot kezdhet. Két éven belül csak sikeres PÁV után tehet újabb vizsgákat. A KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Érvényesség lejártát követően új tanfolyamon kell részt venni.

Vezetési órák díja: 8.500,- Ft                  pótóra, ha szükséges: 8.500,- Ft

A vezetési időpontok kiválasztása az Ön igényének maximális figyelembe vételével történik. Kérjük, hogy a kiválasztott időpontban és helyen pontosan jelenjen meg, vezetésre képes állapotban valamint motorozásra alkalmas cipőben és ruhában.  Akadályoztatása esetén kérjük hagyjon üzenetet irodánkban, vagy az oktató mobiltelefonján. Protektorokat az iskola biztosítja. Bukósisakot (szemüveget), protektoros kesztyűt Önnek kell hoznia.

A gyakorlati órák  megtörténtét és a kilométeróra állását az óra elején és végén igazolja aláírásával a vezetési kartonon. Az órák díját az irodánkban kell befizetni két részletben  készpénzben, vagy banki átutalással, végelszámolás a forgalmi vizsga előtt történik.

A vezetői engedély kiadása: a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon mehet csináltatni az ország bármelyik okmányirodájába. Vinni kell az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártyát, vagy egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítványt  ( iskolánkban érdeklődhet az elfogadható bizonyítványokról), orvosi alkalmasságit. Az első vezetői engedély kiállításának nincs illetéke. Egyéb eset: 4.000,-Ft

Külföldi állampolgárnak legalább 6 hónapos tartózkodási engedéllyel, vagy lakcímkártyával kell rendelkeznie a vezetői engedély kiállításakor.

Címünk, ügyfélfogadás:                                                                  Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS- MOTOROS ISKOLA                    Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-dunántúli

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.:82/511-000                     Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Somogy  M. Osztály         

                                                                                                       Kaposvár, Vásártéri út 2. Tel:82/527-663

Cég: Kapos 2002 KKT  (közkereseti társaság)                     ÁKÓ:…..% VSM elm.:………%,forg.:…..…%

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. T:82/511-000          KK: ..…..Ft     (aktuális adatok a mutatószámoknál)

Cégb.jegyzékszám: 14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

Iskolavezető: Böröczi Csaba  , elérhetősége: T:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu

Ügyfélfogadás: délelőtt:   8:30 – 12:00  délután:   12:30 – 16:30  óráig, pénteken:   12:30 –  15:30  óráig

WEB:  www.citromsuli.hu

Vizsga és tanfolyami mentességek:

Elsősegélynyújtó : Nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között bármely járműkategóriából vezetői engedélyt vagy bármilyen vezetői igazolványt szerzett, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, vagy már a Vöröskeresztnél ilyen típusú vizsgát tett. Okmányirodában kell bemutatni.

 

Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Kiállítása 5.000,- Ft .

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

 Tájékoztató  Citrom AUTÓS-MOTOROS ISKOLA /Kapos 2002 KKT/

KÖNNYÍTETT „A1” KATEGÓRIÁS MOTOROS TANFOLYAMÁRÓL

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy a könnyített A1 kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Gépjárrművezetői tanfolyamra jelentkezhet, ha rendelkezik érvényes B kategóriájú vezetői engedéllyel, nem áll eltiltás hatálya alatt. Legalább a 8. osztályt elvégezte. Külföldi állampolgár érvényes lakcímkártyával, vagy tartózkodási engedéllyel jelentkezhet.

gépjárművezetői tantermi tanfolyam  kötelező óraszáma 3 óra, tervezett óraszáma….. óra,

Mely 1 óra KRESZ, 1 óra vezetéselmélet és 1 óra szerkezeti és üzemeltetés foglalkozásból áll. Az elméleti órák időtartama 1 X 90 perc, és 1X45 perc köztük 10 perc szünettel.

kezdési időpontja: …………………………………………………..

            tanfolyam helye:  Kaposvár, Petőfi tér 4.                            Tanfolyami nap:…………………………..

            tantermi tanfolyami díj:.    35.000,- Ft     e-learning: 35.000,- Ft  180 nap/75 óra

Tankönyvet kölcsönözhet, vagy vásárolhat iskolánkban.

A jelentkezés irodánkban történik a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a képzési szerződés aláírásával. A tanfolyamkezdésre kérjük hozza magával  lakcímkártyáját, személyi igazolványát, vagy útlevelétbizonyítványát, valamint a vezetésre jogosító okmányát.  A bizonyítvány hitelesítését közjegyző, vagy egyszerűbb esetben a Vizsgaközpont végzi. Külföldi állampolgár esetében, ha nem szerepel a bizonyítványi jegyzékben a bizonyítványa, akkor az Országos Fordító Iroda fordítása fogadható csak el. Beiratkozáshoz kiskorú esetén szülői engedély kell. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj befizetése, amelynek összege  10.500,-Ft, melyet a vizsgaközpontban fizethet be. (Vásártéri út 2) Az elméleti vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az elméleti tanfolyamon a rendeletben előírt óraszámot igazoltan lehallgatta és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig a tanfolyamkezdéstől számított 12 hónapon belül. Határidő túllépés esetén új tanfolyamra kell beiratkozni. Amennyiben a tantermi elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat egyéni konzultáció keretében pótolni térítésmentesen.

 A pótfoglalkozásról igazolást állítunk ki.

A sikeres elméleti vizsga után kezdődik a képzés gyakorlati része az alapoktatással, amelynek helyszíne a Pécsi út 67-69. úti  tanpálya. Itt minimálisan 1 óra alatt kell elsajátítani  a jármű vezetésének alapjait és az üzemeltetés, ellenőrzés legfontosabb mozzanatait.

A képzésen részt vehet az Ön által hozott járművel is, ha megfelel a rendeletben előírtaknak. Ekkor a gyakorlati vezetés díja külön megállapodás tárgya. (Legalább 120 cm3     , legfeljebb 125 cm3 és teljesítménye maximum 11 KW, telj./tömeg aránya 0,1 KW/kg nem haladja meg). Oktatómotorunk: Yamaha YBR

Az alapoktatás után kezdheti meg a minimum 1 óra időtartamú főoktatást 

A forgalmi képzés utolsó órája a forgalmi vizsga, melynek díja: 24.000 ,-Ft, amelyet a vizsgaközpont pénztárában fizethet be.

Vezetési órák díja:……8.500…….. Ft/óra, pótóra szintén, ha szükséges

Forgalmi vizsgára az jelenthető aki a gyakorlati órák során 30 km menettávolságot teljesítette.

 Ha a minimális óraszám levezetése nem elegendő a biztonságos szint elsajátításához, úgy az oktató javaslata alapján pótórákat kell vennie, amelyek díja megegyezik a kötelező órák díjával. A vezetési órák időtartama 50 perc. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén két év várakozás után új tanfolyamot kezdhet. Két éven belül csak sikeres PÁV után tehet újabb forgalmi vizsgákat. Forgalmi vizsgát a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított két éven belül teheti le. A közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Érvényesség lejártát követően új tanfolyamon kell részt venni.

A vezetési időpontok kiválasztása az Ön igényének maximális figyelembe vételével történik. Kérjük, hogy a kiválasztott időpontban és helyen pontosan jelenjen meg, vezetésre képes állapotban valamint motorozásra alkalmas cipőben és ruhában. Akadályoztatása esetén kérjük hagyjon üzenetet irodánkban, vagy az oktató mobiltelefonján. Protektorokat az iskola biztosítja. Bukósisakot (szemüveget), protektoros kesztyűt Önnek kell hoznia.

A gyakorlati óradíjak befizetése: a gyakorlati órák és a levezetett kilométerek megtörténtét az óra elején és végén igazolja aláírásával a vezetési kartonon. Az órák díját az irodánkban kell befizetni készpénzben, vagy utalni a honlapon szereplő számlaszámra.

A vezetői engedély kiadása:  a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon mehet az ország bármelyik okmányirodájába. A vezetői engedélykiadásának illetéke: 4.000 Ft.

Külföldi állampolgár lakcímkártya, vagy 6 hónap tartózkodási engedély birtokában kaphat vezetői engedélyt.

Címünk, ügyfélfogadás:                                                                  Képzésfelügyeleti szerv:

Citrom Autós-Motoros Iskola                                     Dél-dunántúli Járművez. Vizsg. és Utánképz. Főoszt.

Ügyfélfogadási hely: Kaposvár, Petőfi tér 4. 3.e.               Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont

Ügyfélfogadási idő: délelőtt:  8.30 – 12.00                                          Kaposvár, Vásártéri u.2.

                                  délután:12.30 – 16.15 óráig                                   Tel: 82/527-663

       pénteken: 12.30 – 15.15 óráig           ÁKÓ:…….%, VSM el.:………%, forgalom:………..%

Cég: Kapos 2002 KKT (közkereseti társaság)                 KK:…… Ft        (aktuális adatok a mutatószámoknál)

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. T: 82/511-000

Cégb. Jegyzékszám:14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

Iskolavezető: Böröczi Csaba  ,elérhetősége:  citrom@citromsuli.hu  Tel: 20/44 23 172

Web: www.citromsuli.hu

Vizsga és tanfolyami mentességek:

Elsősegélynyújtó : Nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között bármely járműkategóriából vezetői engedélyt vagy bármilyen vezetői igazolványt szerzett, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, vagy már a Vöröskeresztnél ilyen típusú vizsgát tett. Okmányirodában kell bemutatni.

 

Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Kiállítása 5.000.- ft.

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítést követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

Tájékoztató  Citrom Autós- Motoros Iskola

„A” KATEGÓRIÁS MOTOROS TANFOLYAM

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy az „A” kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Gépjárművezetői tanfolyamra jelentkezhet ha elvégezte a 8. osztályt, nem áll eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas, 23 és fél éves.. Az alkalmassági vizsgálatot a háziorvosával végeztetheti el, vizsgálati díj: 7.200,- Ft. Nem kell orvosi vizsgálat, ha van már érvényes vezetői engedélye (kivéve M kategória).

Külföldi állampolgár érvényes lakcímkártyával, vagy tartózkodási engedéllyel jelentkezhet tanfolyamra.

Amennyiben A1 vagy A2  kategóriából legfeljebb 2 éve  van vezetői engedélye, úgy  elméleti képzés és vizsga nélkül kezdheti el a vezetést.2 év elteltével csak 3 órás elméleti tanf. és sikeres elm. vizsga után vezethet.

alap fő(város+országút) Forg./város Forg./országút menettávolság megjegyzés
4 8 4 4 180 km A2 megszerzését követő 2 éven belül
2 6 4 2 120 km A2 megszerzését követő 2 éven túl
6 10 8 2 240 km A1 megszerzését követő 2 éven belül
4 6 4 2 150 km A1 megszerzését követő 2 éven túl
10 16 11 5 390 km —–

Ha nincs motoros előképzettsége akkor a gépjárművezetői tanfolyam elméleti része ….. hétig tart, kötelező óraszáma 22, tervezett óraszáma  28. óra, mely KRESZ, vezetéselmélet és szerkezeti és üzemleltetés foglalkozásból áll. Az elméleti órák időtartama 2X90 perc.

            Kezdési időpontja:………………………………

            Tanfolyam helye: Kaposvár, Petőfi tér 4.                   Tanfolyami napok:………………………………

             e-learning: 40.000 diák,  40.000 Ft dolgozó

Különbözeti tanfolyam két éven túl: 35.000 Ft

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a képzési szerződés aláírásával. Jelentkezéskor kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, tartózkodási engedélyét,  vezetésre jogosító okmányát, ha van ilyen. Az elméleti tanfolyam második hetére kérjük hozza magával orvosi alkalmassági igazolását (ha kell), valamint 8. osztály elvégzését igazoló bármelyik bizonyítványát. A bizonyítvány hitelesítését közjegyző, vagy a KAV végzi. Külföldi állampolgár esetében, ha nem szerepel a bizonyítványi jegyzékben a bizonyítványa, akkor az Országos Fordító Iroda fordítása fogadható csak el. Az elméleti vizsgadíj összege 10.500.,-Ft. Az elméleti vizsgára csak az a tanuló jelenthető aki az elméleti tanfolyamon a rendeletben előírt óraszámot igazoltan lehallgatta, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint 9 hónap telt el, valamint a 23 és 9 hónapos életkort betöltötte. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Amennyiben a tanuló a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlésével jelenthető ismét elméleti vizsgára Amennyiben az elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat a következő elméleti tanfolyam azonos modulján pótolni térítésmentesen.

A vezetői engedély megszerzésének feltétele a közúti elsősegélynyújtó vizsga, vagy egészségügyi végzettség. Az elsősegélynyújtó tanfolyam:

Kezdési időpontja: KRESZ után,  Helyszíne: autósiskolánk  Tandíj: 20.000,-Ft , vizsgadíj: 18.000 Ft,

melyet a Vöröskereszt által kiadott csekken fizethet be.

 

A sikeres elméleti vizsga után kezdődik a képzés gyakorlati része az alapoktatással, amelynek helyszíne a Pécsi út 67-69. számú tanpálya. Itt minimálisan 10 óra alatt kell elsajátítani (első motoros kategóriaként) a jármű vezetésének alapjait és az üzemeltetés, ellenőrzés legfontosabb mozzanatait A képzésen részt vehet az Ön által hozott járművel is, ha megfelel a rendeletben előírtaknak. Ekkor a gyakorlati vezetés díja külön megállapodás tárgya. (Legalább 595 cm3 és 40 KW motorteljesítmény) oktató motorunk Yamaha RJ19.

A felkészítés után tehet járműkezelési vizsgát 24  évesen, amely két részből áll. Először a jármű biztonsági ellenőrzését, majd a rutinfeladat-sorozatot kell végrehajtani. A járműkezelési vizsga díja: 9.000 Ft .

A sikeres járműkezelési vizsga után kezdheti a minimum 16 óra időtartamú főoktatást (első motoros kategóriaként), amely 5 óra országúti és 11 óra városi vezetést tartalmaz. A forgalmi képzés utolsó órája a forgalmi vizsga (27. óra), melynek díja: 24.000 Ft. Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a kötelező óraszámot és menettávolságot (390 km/26 óra) igazoltan teljesítette. Ha a minimális óraszám levezetése nem elegendő a biztonságos szint elsajátításához, úgy az oktató javaslata alapján pótórákat vehet. A gyakorlati órák időtartama 50 perc, melynek megtörténtét aláírásával igazolja (elinduláskor és óra végén is).

Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén két év várakozás után új tanfolyamot kezdhet. Két éven belül csak sikeres PÁV után tehet újabb vizsgát. A forgalmi vizsgát a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított kettő éven belül teheti le. A közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Érvényesség lejártát követően új elméleti tanfolyamot kell végezni. Az elsősegélynyújtó vizsga nem veszti érvényét.

Vezetési órák díja:…8.500….Ft/óra

A vezetési időpontok kiválasztása az Ön igényének maximális figyelembe vételével történik. Kérjük, hogy a kiválasztott időpontban és helyen pontosan jelenjen meg, vezetésre képes állapotban. Akadályoztatása esetén kérjük hagyjon üzenetet irodánkban, vagy az oktató mobiltelefonján.

A gyakorlati óradíjak befizetésea gyakorlati órák megtörténtét és a megtett kilométert az óra elején és végén igazolja aláírásával a vezetési kartonon. Az órák díját az irodánkban kell befizetni legalább 5 óránként készpénzben, vagy banki utalással. Végelszámolás a forgalmi vizsga előtt történik.

A vezetői engedély kiadása:  a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon az ország bármelyik okmányirodájába lehet menni. Orvosi alkalmasságit, egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítványt (ha nincs korábban megszerzett vezetői engedély), vezetői engedélyt, lakcímkártyát, vagy 6 hónapos tartózkodási engedélyt  vinni kell. Első jogosítvány kiállítása illetékmentes egyéb esetben: 4.000,- Ft.

Külföldi állampolgár 6 hónapos tartózkodási engedély birtokában kaphat  vezetői engedélyt.

 Címünk, ügyfélfogadás:                                                                 Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS- MOTOROS ISKOLA                       Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-dunántúli

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.:82/511-000                     Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Somogy  M. Osztály                    

                                                                                                      Kaposvár, Vásártéri út 2. Tel:82/527-663

Cég: Kapos 2002 KKT  (közkereseti társaság)                      ÁKÓ:………% VSM elm………% fogr:……….%

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. T:82/511-000          KK: …….,- Ft    (aktuális adatok a mutatószámoknál)

Cégb.jegyzékszám: 14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

Iskolavezető: Böröczi Csaba, elérhetősége: T:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu

Ügyfélfogadás: délelőtt:   8.15 – 12.00

   délután:   12,30 – 16.15  óráig, pénteken:   12.30 –  15.15  óráig

 Web:  www.citromsuli.hu

Vizsga és tanfolyami mentességek:

Elsősegélynyújtó : Nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1-je után bármely járműkategóriából vezetői engedélyt vagy bármilyen vezetői igazolványt szerzett, illetve rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, vagy már a Vöröskeresztnél ilyen típusú vizsgát tett.  Elfogadható bizonyítványok jegyzéke a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet 2. §(1) –ban megnézhető.

Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie.  Kiállítása 5.000,- ft

Tannuló  jogai és kötelezettségei:

 

A tanulónak joga van:

–         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–         a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–         veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–         oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–         a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–         a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–         tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–         panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–         titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–         oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–         a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–         a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–         oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–         a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–         oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–         a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–         késés esetén az oktatóra 15 percet várni

                                       

 Citrom Autós – Motoros Iskola /Kapos 2002 KKT/

Tájékoztató az “A2 (2 éven túli A1-gyel)” vállalási feltételekről

 

Tisztelt Hölgyem ! Uram !

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztel bennünket.

1./ Képző szerv megnevezése: Kapos 2002 kkt, Citrom Autós- Motoros Iskola

2./ Cégforma: Közkereseti Társaság

3./ Cégjegyzékszám: Cg.14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

4./ Iskolavezető: Böröczi Csaba

     Telefon: 20/4423 172 citrom@citromsuli.hu

5./ Ügyfélfogadó: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4..

     Telefon: 82/511-000   20 9 385 150

     Ügyfélfogadás: Hétfőtől – Péntekig 08.30-12.00  és 12.00-16.30  pénteken 15.30

     E-mail:  citrom@citromsuli.hu

      Web: www.citromsuli.hu

6./ Telephelyek:

                – Rutin pálya: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69

                – Iroda: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. 3. em.

7./ A tanfolyamra való felvétel minden esetben személyesen történik a Jelentkezési lap, a tájékoztató, a képzési szerződés kitöltésével, a szükséges papírok egyeztetésével, másolásával. Valamint e-learning képzésnél e-mail cím (g-mail.com).

8./ A tanfolyamra való jelentkezés feltétele: több mint 2 éve érvényes „A1” kategóriás vezetői engedély. Motoros gyakorlati oktatás csak párban történik. A tanuló, ha bármilyen kárt okoz a járműben 50%-ig anyagi felelősség terheli az Autósiskola felé.

9./ Elméleti vizsgára legkorábban az elméleti tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül el kell menni. Az elméleti  tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni,. A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell minden vizsgát befejezni, ellenkező esetben a sikeres vizsgák is érvényüket vesztik

Gyakorlati vizsga a 18. életév betöltése után történhet.

A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsgát követően a KAV Nonprofit Kft Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2., 82/527-663) a tanuló adataival az illetékes Kormányhivatalnak megküldi további ügyintézés céljából.

A jogosítvány kiadásának feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás, vagy egészségügyi végzettség. Ez csak az 1984 január elseje előtt megszerzett vezetői engedélyeknél kell. Tanfolyam és vizsgadíja: 15.000,-Ft, 8.200 Ft. Mentesség: 1984.01.01. után szerzett bármely kategória (kivétel: „K”), illetve egészségügyi végzettség.

(hivatkozás: 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3.sz. melléklet 4.1.4.2. pont)

10./  Elméleti tantárgyak:

KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. minimum: 3 óra (Elméleti órák időtartama: 45 perc)  , vagy e-learrning

A tanfolyam gyakorlati része a sikeres elméleti vizsga után kezdődik

             Gyakorlat:

Alapoktatás: 2 óra, Országúti vez.: 2 óra (40 km/h), Városi forgalom: 4 óra,

Forgalmi vizsga: 1 óra. (Gyakorlati órák időtartama: 50 perc)

Tandíjak: Elmélet: 35.000.-Ft                           vagy E-learning: 35.000.-Ft ( 180 nap/75 óra) )

Gyakorlat: iskolai jármű.:  9  X 8.500,-Ft/óra             Összesen: 76.500,-Ft            pótóradíj: 8.500,-Ft

                  

Vizsgadíjak:

KRESZ: 10.500.-Ft        Járműkezelés: 9.000,-Ft                          Forgalom: 24.000,-Ft

11./ Az elméleti és a gyakorlati oktatás órái az Ön igényének figyelembevételével, az oktatóval egyeztetve történik. Típus: Kawasaki EX650. Saját motorral történő oktatás csak az NKH által a forgalmi engedély alapján minősített igazolással történhet. Járműkezelési oktatás során egy időben 3 fő, városi vezetésen egy időben 2 fő képzése történik. Gyakorlati oktatáson kötelező a bukósisak, zárt ruházat, kesztyű, szemüveg, magas szárú, zárt cipő vagy csizma. A tanuló a levezetett gyakorlati órát aláírásával igazolja.

12./  Oktató motorkerékpár, legalább 395 cm3, minimum 20KW, maximum 35 KW és teljesítmény tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 KW/kg-ot).

13./ Ha a hallgató az oktatási órákról hiányzik, megfelelő felkészülése érdekében pótfoglalkozáson kell részt vennie a következő tanfolyam azonos modulján térítésmentesen.

14./ A tanfolyam és vizsgadíjat az Autósiskola részére átutalással, vagy készpénzben  kell befizetni. A pótvizsgadíjat is ezen módon, vagy a Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály KAV Nonprofit Kft pénztárába (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.) lehet befizetni.

15./ Ha a tanuló nem a képzőszervünknél fejezi be a tanfolyamot az Autósiskola képzési igazolást állít ki díjmentesen. A teljesített oktatásról szóló képzési igazolást 3 napon belül a tanuló részére kiadja, a tanuló köteles addig teljesített szolgáltatás ellenértékét megfizetni.

16./ Járműkezelési oktatás:

                – 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.

       Forgalmi oktatás:

                – Kaposvár

17./ Kérjük, hogy az oktatási órákon pontosan megjelenni szíveskedjék, ellenkező esetben pótórát kell fizetnie.

18./ Képzésfelügyeleti szerv: KAV Vizsgáztatási Igazgatóság Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.

Tel: 82/527-663

19./ A vezetői engedély kiadását bármely okmányiroda elvégzi vizsgaigazolás, személyes papírok (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, lakcím igazoló vagy tartózkodási engedély), meglévő vezetői engedély, illetve eljárási díj befizetése mellett (4.000 Ft)

20./ Igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

                – Előzetes tudásszint felmérése

                – Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

Nem magyar állampolgárok beiskolázása Magyarországi tartózkodási engedély, Magyarországi lakóhely esetén történhet. A vezetői engedélyt az Okmányiroda csak a 6 hónap igazolt Magyarországi tartózkodás esetén állítja ki.

Autósiskolánk nevében eredményes vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek.

Autósiskolán  fenntartja jogát a tanfolyam közben az áremelkedések arányában történő tandíjemelésre!

 A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 

A tanulónak joga van:

–          a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–          a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–          veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–          oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–          a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–          a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–          tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–          panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–          titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–          oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–          a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–          a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–          oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–          a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–          oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–          a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–          késés esetén az oktatóra 15 percet várni                   

               

Citrom Autós – Motoros Iskola /Kapos 2002 KKT/

Tájékoztató az “A2 (2 éven belüli A1-gyel)” vállalási feltételekről

 

Tisztelt Hölgyem ! Uram !

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztel bennünket.

1./ Képző szerv megnevezése: Kapos 2002 kkt, Citrom Autós- Motoros Iskola

2./ Cégforma: Közkereseti Társaság

3./ Cégjegyzékszám: Cg.14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

4./ Iskolavezető: Böröczi Csaba

     Telefon: 20/4423 172 citrom@citromsuli.hu

5./ Ügyfélfogadó: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4..

     Telefon: 82/511-000   20 9 385 150

     Ügyfélfogadás: Hétfőtől – Péntekig 08.30-12.00  és 12.00-16.30  pénteken 15.30

     E-mail:  citrom@citromsuli.hu

      Web: www.citromsuli.hu

6./ Telephelyek:

                – Rutin pálya: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69

                – Iroda: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. 3. em.

7./ A tanfolyamra való felvétel minden esetben személyesen történik a Jelentkezési lap, a tájékoztató, a képzési szerződés kitöltésével, a szükséges papírok egyeztetésével, másolásával. Valamint e-learning képzésnél e-mail cím (g-mail).

8./ A jelentkezés feltétele: Sikeres elméleti vizsgától számítva 2 éves „A1” kategóriás vezetői engedély, 17 év 9 hónapos életkor, alapfokú iskolai végzettség, „az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.” Motoros gyakorlati oktatás csak párban történik. A tanuló, ha bármilyen kárt okoz a járműben 50%-os anyagi felelősség terheli az Autósiskola felé.

9./ A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján a jelentkező mentesül az elméleti oktatás alól, forgalmi vizsgáját az A1 kategória sikeres elméleti vizsgájától számított 2 éven belül kell letennie.

Gyakorlati vizsga a 18. életév betöltése után történhet.

A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsgát követően a KAV Nonprofit Kft Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2., 82/527-663) a tanuló adataival az illetékes Kormányhivatalnak megküldi további ügyintézés céljából.

Elsősegély nem kell a vezetői engedélye miatt.

10./ Gyakorlat:

Alapoktatás: 4 óra, Országúti vezetés: 2 óra (40 km/h), Városi forgalom: 6 óra,

Forgalmi vizsga: 1 óra. (Gyakorlati órák időtartama 50 perc)

Tandíjak:

Gyakorlat: iskola járm.: 13 x 8.500,-Ft/óra Összesen: 110.500,-Ft                         pótóradíj: 8.500,-Ft

                   Saját járm.: külön megállapodás alapján

Vizsgadíjak:

Járműkezelés: 9.000,-Ft                    Forgalom: 24.000,-Ft

Összesen: 33.000-Ft

11./ A gyakorlati oktatás órái az Ön igényének figyelembevételével, az oktatóval egyeztetve történik ( Típus: Kawasaki EX650). Saját motorral történő oktatás csak az NKH által a forgalmi engedély alapján minősített igazolással történhet. Járműkezelési oktatás során egy időben 3 fő, városi vezetésen egy időben 2 fő képzése történik. Gyakorlati oktatáson kötelező a bukósisak, zárt ruházat, kesztyű, szemüveg, magas szárú, zárt cipő vagy csizma. A tanuló a levezetett gyakorlati órát aláírásával igazolja.

12./ 326/2011. Korm. rendelet szerinti vezethetőségi előírások: legfeljebb 35 KW teljesítmény és legfeljebb 0,2 KW/kg teljesítmény/sajáttömeg arány, amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.

13./ Ha a hallgató az oktatási órákról hiányzik, megfelelő felkészülése érdekében pótfoglalkozáson kell részt vennie, amiért pótóradíjat köteles fizetni.

14./ A tanfolyam és vizsgadíjat az Autósiskola részére átutalással, vagy kézpénzben kell befizetni, vizsgadíjat KAV pénztárában is be lehet fizetni ( Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály KAV Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.)

 15./ Ha a tanuló nem a képzőszervünknél fejezi be a tanfolyamot az Autósiskola képzési igazolást állít ki díjmentesen. A teljesített oktatásról szóló képzési igazolást 3 napon belül a tanuló részére kiadja, a tanuló köteles addig teljesített szolgáltatás ellenértékét megfizetni.

16./ Járműkezelési oktatás:

                – 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.

       Forgalmi oktatás:

                – Kaposvár

17./ Kérjük, hogy az oktatási órákon pontosan megjelenni szíveskedjék, ellenkező esetben pótórát kell fizetnie.

18./ Képzésfelügyeleti szerv: KAV Vizsgáztatási Igazgatóság Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.

Tel: 82/527-663

19./ A vezetői engedély kiadását bármely okmányiroda elvégzi vizsgaigazolás, személyes papírok (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, lakcím igazoló vagy tartózkodási engedély), meglévő vezetői engedély, illetve eljárási díj befizetése mellett (4.000 Ft)

20./ Igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

                – Előzetes tudásszint felmérése

                – Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

Nem magyar állampolgárok beiskolázása Magyarországi tartózkodási engedély, Magyarországi lakóhely esetén történhet. A vezetői engedélyt az Okmányiroda csak a 6 hónap igazolt Magyarországi tartózkodás esetén állítja ki.

Autósiskolánk nevében eredményes vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek.

Autósiskolán  fenntartja jogát a tanfolyam közben az áremelkedések arányában történő tandíjemelésre!

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 

A tanulónak joga van:

–          a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–          a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–          veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–          oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

–          a vállalási feltételekben szereplő módon lemondani a gyakorlati vezetést

–          a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–          tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–          panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–          titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–          oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–          a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni, a gyakorlati oktatás során használt motorok nem rendeltetés szerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni

–          a balesetvédelmi szabályokat betartani, különösen a motoros oktatás során

–          oktató által kért vezetési manővereket legjobb tudásával végrehajtani, kulturáltan viselkedni, az órákon aktívan részt venni

–          a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–          oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–          a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–          késés esetén az oktatóra 15 percet várni

 

 Tájékoztató

CITROM AUTÓS – MOTOROS ISKOLA

„K” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMÁRÓL

„kerti traktor”, „állati erővel vont jármű”

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy a ”K” kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Tanfolyamra jelentkezhet, ha elmúlt 15 és fél éves, írni és olvasni tud, nem áll eltiltás hatálya alatt.

Külföldi állampolgár érvényes lakcímkártyával,vagy tartózkodási engedéllyel jelentkezhet csak tanfolyamra.

A „K” kategóriás tanfolyam….hétig tart, kötelező óraszáma 12, tervezett óraszám 12 óra. Közlekedési alapismeretek órákból áll.

Az elméleti órák időtartama 45 perc.

kezdési időpontja: ……………………………………………………….

            tanfolyam helye: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. 3. emelet

            tanfolyami napok: ……………………………………………..

            tanfolyami díj:45.000.- Ft.

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a képzési szerződés aláírásával. A tanfolyamkezdésre kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vagy tartózkodási engedélyét. Orvosi alkalmassági nem kell. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj befizetése, melyet irodánkban, vagy a vizsgaközpontban (KAV, Kaposvár, Vásártéri út 2) fizethet be, összege 10.500, -Ft. Az elméleti vizsga számítógépen történik. Az elméleti vizsgára való kiírás feltétele a tanfolyamon való részvétel és a 16 éves  életkor betöltése. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Amennyiben az elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat a következő tanfolyam azonos modulján pótolni díjmentesen.

Elméleti vizsgára a tanfolyamkezdéstől számított 9 hónapon belül jelentkezni kell, és legalább 12 hónapon belül

sikeres vizsgát is kell tenni, különben újra kell járni a KRESZ tanfolyamot.

Elsősegélyből nem kell vizsgázni!!!

 

Fnysz.:03-0033-04 

Címünk, ügyfélfogadás:                                                                 Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS-MOTOROS ISKOLA                           Dél-dunántúli Járművez. és Utánképz. Főoszt.

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.:82/511-000                               Közlkedési Alkalmassági Vizsgaközpont

Cég: Kapos 2002 KKT (közkereseti társaság)                     Kaposvár, Vásártér u. 2. Tel.: 82 / 527-663

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.,T.: 82/511-000      VSM: nincs adat % KK: 29600 Ft

Cégb.jegyzékszám:14-03-300380

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B2020/001083

Iskolavezető: Böröczi Csaba elérhetősége: T:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu                                                        www.citromsuli.hu

Ügyfélfogadás: délelőtt:  8.30  – 12.00

                          délután: 12.30 – 16.30  óráig, pénteken 15.30 óráig.

A vezetői engedély kiadása: a sikereselméleti vizsgát követő 3. munkanapon az ország bármelyik okmányirodájába lehet menni.  Első jogosítvány kiállítása illetékmentes..  Külföldi állampolgár legalább 6 hónap tartózkodási engedély vagy lakcímkártya birtokában kaphat vezetői engedélyt.

Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Kiállítása térítésmentes.

 

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

 

A tanulónak joga van:

–          a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–          a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–          veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–          a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–          tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–          panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–          titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–          oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–          a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni

–          a balesetvédelmi szabályokat betartani

–          a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–          oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–          a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–          késés esetén az oktatóra 10 percet várnia